BIP
Strona główna/Kontakt/Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne

  • Wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanów,
  • informacje opublikowane w zewnętrznych kanałach mediowych np. facebook nie są w pełni dostępne cyfrowo,
  • materiały audiowizualne nie posiadają transkrypcji tekstowych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-05
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Mariusz Harbacewicz, opsdzk@poczta.onet.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 627 851 709. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Słoneczna 7c, 56-504 Dziadowa Kłoda

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne (i jedyne) od ulicy Słonecznej, do pokonania dwa stopnie, obok pochylnia (niespełniająca większości koniecznych warunków – planowane prace nad dostosowaniem do wymogów w tym lub przyszłym roku), drzwi jednoskrzydłowe (nie otwierają się automatycznie). Wejście dostępne w godzinach pracy ośrodka, nieoświetlone.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek jednokondygnacyjny (bez schodów i wind, bez zmian poziomów). Po wejściu do budynku znajduje się przedsionek oraz bezpośrednie wejście do pomieszczeń GOPS (drzwi jednoskrzydłowe, nie otwierające się automatycznie). Brak toalety dostępnej dla klientów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Pochylnia z poręczami (niespełniająca większości wymogów, w tym kąta nachylenia, długości itp.). Brak platformy czy dźwigu osobowego. W razie potrzeby istnieje możliwość skorzystania z mobilnej informacji głosowej i pętli indukcyjnej, będącej na wyposażeniu Urzędu Gminy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W planie jest przebudowa parkingu i wyznaczenie miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Występuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

do góry